GOOGLE
PLAY

Výukové hry a testy pro TABLETY
se systémem ANDROID od verze 4.0
PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY:


NABÍZÍME:

Slevu až 50%
1 aplikaci zdarma na vyzkoušení
Možnost vlastních návrhů na úpravu každé aplikace


Smluvní podmínky


OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘSMLUVNÍ PODMÍNKY


Tyto smluvní podmínky platí
pro nákup výukových aplikací na stránkách
www.vyukovehry.cz

POUZE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti
prodávajícího, kterým je Antonín Vonderka jako autor software,
a práva a povinnosti kupujícího (základní škola).

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním
řádem České republiky.

3. Prodávající je držitel autorských práv a majitel
prodávaných výukových aplikací.

4. Základní škola po uhrazení ceny pomocí bankovního
převodu získá od dodavatele veškeré potřebné údaje
ke stažení aplikací.
Akceptována je platba předem na účet prodávajícího
dle zálohové faktury, kterou obdrží škola na svoji
emailovou adresu.

5. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění
nabízeného software prodávajícím na stránky, kupní
smlouva vzniká odesláním objednávky základní školou
a přijetím objednávky prodávajícím.

6. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny)
lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody
obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

7. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje,
že se seznámil s těmito smluvními podmínkami
a že s nimi souhlasí.
Tyto smluvní podmínky obdrží každá základní škola
jako přílohu její elektronické pošty.

8. Kupující zakoupením aplikace potvrzuje,
a) že ji zakoupil pouze pro výuku v rámci školy
a nebude ji jakýmkoli způsobem dále šířit,
b) že na svém zařízení vyzkoušel funkčnost aplikace,
poskytnuté zdarma dodavatelem,
c) že souhlasí s těmito smluvními podmínkami.

9. Neschopnost provést stažení a instalaci není v žádném
případě důvodem pro reklamaci a reklamace z těchto
důvodů nebude uznána.

10. Vlastníkem veškerých autorských a souvisejících
duševních práv k zakoupenému software je i po zakoupení
prodávající jako jeho autor.

11. Kupující nemá právo stažený soubor jakkoli
upravovat, zejména s ohledem na porušení ochrany
obsahu a zabezpečení proti dalšímu kopírování.

12. Kupující nemá právo zakoupené programy dále
přeprodávat ani žádným způsobem publikovat
bez písemného souhlasu prodávajícího jako držitele
autorských práv.

13. V souladu s §53 odst.8 občanského zákoníku
nemá kupující právo odstoupit od smlouvy
do 14 dní od převzetí zboží, i když uzavření
smlouvy bylo uskutečněno prostředky komunikace
na dálku, a to u dodávky počítačových
programů, porušil-li kupující jejich originální obal.
Porušením obalu se v tomto případě rozumí
stažení zakoupených aplikací ze stránky,
kde jsou po dobu 48 hodin k dispozici adresy,
potřebné k instalaci aplikací na mobilní zařízení.

14. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu
s platnými zákony České republiky.
V tomto případě jsou využity pouze veřejně přístupné
údaje každé základní školy.

15. Objednávka je po odeslání kupujícím chápána
jako uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá
ustanovení smluvních podmínek ve znění platném v den
odeslání objednávky včetně ceny objednaného software.

Licence:
Každá zakoupená aplikace může být v rámci
výuky využita na libovolném počtu zařízení,
kerá jsou majetkem školy.
Autor neručí za jakékoli škody způsobené nesprávným
užíváním software.

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti
dnem 1.5.2016.SMLUVNÍ PODMÍNKY


Tyto smluvní podmínky platí
pro nákup výukových aplikací na stránkách
www.vyukovehry.cz

1. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti
prodávajícího, kterým je Antonín Vonderka jako autor software,
a práva a povinnosti kupujícího (zákazník).

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním
řádem České republiky.

3. Prodávající je držitel autorských práv a majitel
prodávaných výukových aplikací.

4. Zákazník po uhrazení ceny pomocí bankovního
převodu získá od dodavatele veškeré potřebné údaje
ke stažení aplikací.
Akceptována je platba předem na účet prodávajícího
dle zálohové faktury, kterou obdrží zákazník na svoji
emailovou adresu.

5. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění
nabízeného software prodávajícím na stránky, kupní
smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem
a přijetím objednávky prodávajícím.

6. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny)
lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody
obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

7. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje,
že se seznámil s těmito smluvními podmínkami
a že s nimi souhlasí.
Tyto smluvní podmínky obdrží každý zákazník
jako přílohu jeho elektronické pošty.

8. Kupující zakoupením aplikace potvrzuje,
a) že ji zakoupil pouze pro výuku v rámci rodiny
a nebude ji jakýmkoli způsobem dále šířit,
b) že souhlasí s těmito smluvními podmínkami.

9. Neschopnost provést stažení a instalaci není v žádném
případě důvodem pro reklamaci a reklamace z těchto
důvodů nebude uznána.

10. Vlastníkem veškerých autorských a souvisejících
duševních práv k zakoupenému software je i po zakoupení
prodávající jako jeho autor.

11. Kupující nemá právo stažený soubor jakkoli
upravovat, zejména s ohledem na porušení ochrany
obsahu a zabezpečení proti dalšímu kopírování.

12. Kupující nemá právo zakoupené programy dále
přeprodávat ani žádným způsobem publikovat
bez písemného souhlasu prodávajícího jako držitele
autorských práv.

13. V souladu s §53 odst.8 občanského zákoníku
nemá kupující právo odstoupit od smlouvy
do 14 dní od převzetí zboží, i když uzavření
smlouvy bylo uskutečněno prostředky komunikace
na dálku, a to u dodávky počítačových
programů, porušil-li kupující jejich originální obal.
Porušením obalu se v tomto případě rozumí
stažení zakoupených aplikací ze stránky,
kde jsou po dobu 48 hodin k dispozici.
Jejich adresu obdrží zákazník na svůj e-mail,
jakmile bude uhrazená částka na našem účtu.
14. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu
s platnými zákony České republiky,
zejména se zákonem o ochraně osobních údajů
č. 101/2000 Sb ve znění pozdějších dodatků
a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí
se zpracováním a shromažďováním svých osobních
údajů v databázi prodávajícího po úspěšném
splnění smlouvy,
a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu
s tímto zpracováním.
15. Kupující má právo přístupu ke svým osobním
údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných
práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě
písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny
proti zneužití.

16. Osobní údaje kupujících nepředává prodávající
žádné další osobě.

17. Objednávka je po odeslání kupujícím chápána
jako uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá
ustanovení smluvních podmínek ve znění platném v den
odeslání objednávky včetně ceny objednaného software.

Licence:
Každá zakoupená aplikace může být
výuky využita nejvýše na dvou zařízeních,
kerá jsou majetkem zákazníka.
Autor neručí za jakékoli škody způsobené nesprávným
užíváním software.

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti
dnem 1.5.2016.Vyplňte prosím všechna pole.

Děkujeme. Odpovíme v nejkratší době.


Antonín Vonderka © 2007 - 2016